Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
ИСПИТУВАЊЕ БЕЗ РАЗОРУВАЊЕ НА ЗАВАРЕНИ СПОЕВИ
 
 
  • Радиографско испитување (RT)
  • Ултразвучно испитување (UT)
  • Испитување со течни пенетранти (PT)
  • Испитување со магнетни честички (MT)
  • Визулено и димензионално испитување (VT)

Испитувањата ги врши висококвалификуван и сертифициран персонал според стандардот EN473.

 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода