Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА
 
 
Термичка обработка на производи од различни видови на метали

Технички опис на опремата за термичка обработка – печка  COOPERHEAT ENGLAND

Максимална температура :  1000°С
Работна температура :  600-920°С
Димензии на работна површина:  4,5x4,5x9,5м
Внатрешни димензии : 5x5x10м
Капацитет на товар:  30-50t
Типови на изолација – керамичко платно T=1200 C
Гориво –  комбинирано нафта/плин
Тепмературен контролор – Печатар со 12 излези

 Жарење со мобилна опрема:

Мобилна опрема со електро  греачи
WELDOTHERM  VAS  45-6
Моќност: 45 KW
Температурен  читач: 6 канален температурен читач  BH60
Контролна единица: 6 одделни програми DIGIT 1000
со можност за 6 одделно контролирани циклуси

Индукциона мобилна опрема
WELDOTHERM  VAI  45
Моќност: 42,5 kVA
Примарен напон: 400V/63A
Работна фрекфенција: 6-16KHz
Ниво на бучава:<70dB
Број на излези:  1 со можност за еден  контролиран циклус

 

 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода