Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
СЕРТИФИКАТИ
 
 
 
  BS OHSAS 18001:2007

Потврда за управување со безбедноста и здравјето со опсег на сертификација - Производство на котли, садови под притисок, резервоари и процесна опрема.
 
  ISO 3834-2:2005

Сертификат со кој што се потврдува управување со процесите на заварување со опсег на сертификација - Производство на котли, садови под притисок, резервоари и процесна опрема.
 
  ISO 9001:2008

Сертификат кој што потврдува дека системот за управување со квалитет со опсег на сертификација - Производство на котли, садови под притисок, резервоари и процесна опрема.
 
  ISO 14001: 2004

Сертификат кој потврдува дека системот за управување со животна средина со опсег на сертификација - Производство на котли, садови под притисок, резервоари и процесна опрема.
 
 
 
ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ
 

ДМБ  е фабрика за производство на парни, вреловодни и топловодни котли, садови под притисок, процесна опрема, монтажа, реконструкција на стари инсталации од сопствено или друго производство и сервис на истите.
Производството на ДМБ се одликува со висок квалитет, безбедност, изработка на материјали според постоечките домашни и меѓународни стандарди и во согласност со барањата на клиентите. Опремата која се вградува во нашите производи е од проверен квалитет и набавена од проверени добавувачи.
ДМБ води континуирана грижа од сите аспекти за квалитетно производство преку задоволување на желбите на купувачите, потребите на вработените, општествената заедница и животната средина.

Во согласност со горенаведеното, ДМБ донесе одлука за воведување, имплементација и одржување на интегриран систем за квалитет, согласно стандардите ISO 9001, ISO 14001 И OHSAS 18001.

Задача и одговорност на секој вработен во компанијата е да работи во насока на задоволување на барањата на клиентите како и обезбедување и унапредување на барањата на системот за квалитет.

Раководството на компанијата е посветенo на:

  • Подобрување на задоволството на клиентите
  • Реализација на високо квалитетни производи и услуги, со цел задоволување на барањата, очекувањата и потребите на клиентите
  • Создавање на соодветни работни услови и работна средина за персоналот и обезбедување на сите потребни ресурси и континуирана професионална обука со цел обезбедување на постојана мотивација на персоналот на сите нивоа на организацијата
Заштита и подобрување на здравјето и безбедноста на наштиот персонал како и сите заинтересирани страни, намалување на идентификуваните ризици поврзани со животната средина и рабодните услови, намалување на негативното влијание врз животната средина при реализација на нашите производи и услуги
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода