Shelle boiler BKG 80a Steam distribution splitter with pressure Pr=12 bar Hot water shell boiler BTK 300 Steam Boiler for production of dry saturated steam type BVP 500
 
Steam generation facilities
 
 
Производство на пратечка опрема за котларници и други технолошки процеси
 
  Напоен резервоар со V = 1 - 30 [m3]

Припрема и развод на пареа
 
  Термички дегазатор со проточна количина на вода V = 0,4-6,24 [m3]

Припрема и развод на пареа
 
  Кондензен резервоар со V =0,1-10 [m3]

Припрема и развод на пареа
 
  Распределители на пареа, вода,воздух.

Припрема и развод на пареа
 
  Експанзионен сад под притисок со V=0,8-20 [m3]

Припрема и развод на пареа
Експанзионите садови под притисок се челични цилиндрични садови кои се изведуваат во вертикална изведба. Овие садови се наменети за одржување на притисок на водата во затворени системи за централно греење. Се одликуваат со едноставна конструкција, едноставно вградување во системите за централно греење и едноставно оджување.
 
  Хидрофор со V=1-15 [m3]

Припрема и развод на пареа
Хидрофорите се челични цилиндрични садови кои што се употребуваат за складирање на вода за пиење или индустриска вода за објекти каде што слободниот довод на вода неможе да го задоволи бараниот притисок на предметниот објект.
 
  Груби и фини Филтри за гориво со проток со Q=0,7-40 [m3 /h]

Припрема и развод на гориво
 
  Медиумски догревач за мазут

Припрема и развод на гориво
 
  Комбиниран догревач на мазут

Припрема и развод на гориво
 
  Електричен догревач на мазут

Припрема и развод на гориво
 
 
OUR PRODUCTS
 
Pressure Vessels
Industrial Boilers
Tanks for different media
Heat Exchangers
Dished Heads
Filters for water processing