Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
Опрема за Котларници
 
 
Производство на пратечка опрема за котларници и други технолошки процеси
 
  Напоен резервоар со V = 1 - 30 [m3]

Припрема и развод на пареа
 
  Термички дегазатор со проточна количина на вода V = 0,4-6,24 [m3]

Припрема и развод на пареа
 
  Кондензен резервоар со V =0,1-10 [m3]

Припрема и развод на пареа
 
  Распределители на пареа, вода,воздух.

Припрема и развод на пареа
 
  Експанзионен сад под притисок со V=0,8-20 [m3]

Припрема и развод на пареа
Експанзионите садови под притисок се челични цилиндрични садови кои се изведуваат во вертикална изведба. Овие садови се наменети за одржување на притисок на водата во затворени системи за централно греење. Се одликуваат со едноставна конструкција, едноставно вградување во системите за централно греење и едноставно оджување.
 
  Хидрофор со V=1-15 [m3]

Припрема и развод на пареа
Хидрофорите се челични цилиндрични садови кои што се употребуваат за складирање на вода за пиење или индустриска вода за објекти каде што слободниот довод на вода неможе да го задоволи бараниот притисок на предметниот објект.
 
  Груби и фини Филтри за гориво со проток со Q=0,7-40 [m3 /h]

Припрема и развод на гориво
 
  Медиумски догревач за мазут

Припрема и развод на гориво
 
  Комбиниран догревач на мазут

Припрема и развод на гориво
 
  Електричен догревач на мазут

Припрема и развод на гориво
 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода