Shelle boiler BKG 80a Steam distribution splitter with pressure Pr=12 bar Hot water shell boiler BTK 300 Steam Boiler for production of dry saturated steam type BVP 500
 
Heat Exchangers

Изменувачи на топлина

Противструјни изменувачи на топлина можат да се користат како загревачи,ладилници,испарувачи,во енергетските системи. Проектирани се за да постигнат голема топлотна моќ со релативно мали габарити. Конструкцијата на изменувачите е таква да обезбедува еднсотавно вадење на цевниот регистар заради чистење, што обезбедува долг работен век и стабилна топлотна моќ на изменувачите. По барање на клиентите надворешно се термоизолираат.

Изменувачите на топлина се изработуваат по барање на клиентот со : црни, бакарни и прохомски цевки.
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
OUR PRODUCTS
 
Pressure Vessels
Industrial Boilers
Tanks for different media
Heat Exchangers
Dished Heads
Filters for water processing