Shelle boiler BKG 80a Steam distribution splitter with pressure Pr=12 bar Hot water shell boiler BTK 300 Steam Boiler for production of dry saturated steam type BVP 500
 
Tanks for different media

Производство на резервоари за лесни и тешки течни горива

За складирање на горива се користат резервоари кои што можат да бидат во хоризонтална и вертикална положба, во зависност од просторот за сместување и намената.

Хоризонтални резервоари
Хоризонталните резервоари се во цилиндрична форма, странично затворени со сферични данца. Се изработуваат од челични лимови со сите потребни приклкучоци.

Вертикални резервоари
Вертикалните резервоари се изработуваат во цилиндрична, вертикална положба на лице место, со претходно подготвени сегменти во производниот погон. Дното на овие резервоари е во форма на рамна површина, поставена на претходно припремен и изработен бетонски фундамент. Резервоарот е со конусен кров. Се составуваат,заваруваат и монтираат на лице место.

После изработката на овие резервоари се врши испитување на варовите со полнење на резервоарот со обична вода - без притисок. Секој резервоар од надворешната страна е заштитен со премаз за антикорозивна заштита или со слој алуминиумски лим или стаклена волна во зависност од неговата намена. Резервоарите за тешки течни горива се обезбедени со подна греалка во форма на змија и електроштедна греалка.
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
OUR PRODUCTS
 
Pressure Vessels
Industrial Boilers
Tanks for different media
Heat Exchangers
Dished Heads
Filters for water processing