Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
Филтри за преработка на вода

Елементи за механичка и хемиска преработка на вода
 
 
  Песочни филтри за вода со проток Q=0,5-50 [m3 /h]

Песочните филтри се садови кои што се користат за прочистување на водата од механички нечистотии.Во внатрешноста се опремени со челична плоча на која се прицврстени дизни за филтрирање на водата. Над оваа плоча се наоѓа филтрационен слој од испран кварцен песок со потребни гранулации. Садот е опремен со отвори за турање/празнење на песокта како и сите потребни приклучоци. Во зависност од просторот за сместување се изработуваат хоризотална и вертикална дуплекс/единечна изведба.
 
  Јонски омекнувач со V=0,1-28 [m3 /h]

Јонскиот омекнувач е челичен цилиндричен сад во вертикална изведба а се употребуваат за омекнување на вода заради напојување на котли во котлорските постројки, во текстилна, тутунска, хемиска индустрија и секаде каде е потребна мека вода.
 
 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода