Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
Данца

Како составен дел на призводството на ДМБ се и данцата кои се изработуваат од јаглероден челик или од аустенитен Cr-Ni челик, неопходни за изработка на садови под притисок, котли, резервоари и други елементи за процесната индустрија.

Техничките можности на  опремата тип BOLDRINI овозможуваат производство на повеѓе видови данца, со ладна обработка со постапка на роловање, според следните карактеристики, за:

 
  Данца од јаглероден челик

D min = 750 [mm];
D max = 750 [mm];
S min= 5[mm] - минимална дебелина на лимот пред обработка;

S max= 35[mm] - максимална дебелина на лимот пред обработка;

УЅ >= 450-500 N/[mm]2 - котловски лим тип, H II по DIN 17155, (H I -H III) 17 Mn 4. . .

УP = 260 N/[mm]2 - конструктивен челик тип St. 37.2 по DIN 17.100, St 50-2, St...

  Данца од аустенитен Cr-Ni челик (Inox)

D min= 750 [mm]
D max= 4000[mm]
S min.=5mm - минимална дебелина на лимот пред обработка;

S max.=25mm - максимална дебелина на лимот пред обработка;

УS =< 750 N/[mm]2

УP = 300 N/[mm]2

 

 
ДМБ може да изведе и дополнителни операции и данца да ги произведе според специјални барања на купувачите.
 
 
 
 

Документи:

 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода