Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
Садови под притисок

ДМБ е сертифициран производител на садови под притисок.
Садовите се изработуваат од:

  • јаглеродни челици и по потреба може внатрешно и надворешно да се заштитат со премази кои обезбедуваат антикорозивна заштита;
  • нерѓосувачки челици.

Се изработуваат за складирање на медиуми со притисоци поголеми од 1bar, со волумен до 200m3. Дебелината на ѕидовите се изработува до 40mm, дијаметри до 4000mm, зависно од потребите на клиентите и нивните прецзни барања.

Во зависност од медиумот надворешно се термоизолираат. Со примена на постапките на заварување REL, MIG/MAG, TIG и EPP како и според техничко – технолошките можности на опремата, ДМБ нуди садови под притисок кои ги задиволуваат сите меѓународни стандарди и сертификати.

Од нашата гама издвојуваме:
 
 
  Подземни резервоари за пропан бутан со V=1.0-200 [m3], со притисок 16,7 bar

 
  Надземни резервоари за пропан бутан со V=1.0-200 [m3], со притисок 16,7 bar

 
  Резервоари за течен CO2 со V=1-100 [m3], со притисок 25 bar

 
  Резервоари за гасен O2 со V=5-30 [m3], со притисок 26 bar

 
  Резервоари за NH3 со V=5-30 [m3] со притисок 22.5 bar

 
  Резервоари за компримиран воздух со V=100l – 25 [m3], со притисоци од 6 до 60 bar

 
  Експанзиони садови под притисок V= 0,80 – 20m3

Експанзионите садови можат да бидат и затворени мембрански екпасназиони садови со V= 8 – 1000l
 
  Хидрофор V= 90 – 3000l

 
  Резервоари за компримирани нискотемпературни медиуми со V=1 – 20 [m3], работниот притисок се прилагодува на потребите на клиентите

 
 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода