Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
Тешка индустрија

ДМБ нуди на широк асортиман на производи за тешката индустрија, како:

 • кади и бункери за електро-печки
 • казани за топење олово(различни големини)
 • дисоцијатори
 • сепаратори
 • автоклави
 • данца
 • различни резевоари кои служат во процесите
 • цевни системи
 • цевни инсталации

Со оглед на фактото дека процесите кои се одвиваат во овие садови се карактеризираат со високи температури, високи притисоци, специфични медиум по хемиски состав и слично, производите на ДМБ стриктно ги почитуваат пропишаните хемиски состави на материјалите за нивната изработка, дебелините на ѕидовите и правилно пропишаните технолошки постапки за нивна изработка, како:


 • обликување
 • заварување
 • контрола на заварени споеви
 • шамотирање
 • термички третман на производот


Дел од нашите референци:

Клиент

 

Производ

 

Фотографија

         

FENI INDUSTRY

 

Вертикален резервоар за мазут V=30м3

 

 

         

SHARRCEM SH.P.K
TITAN GROUP ГРЦИЈА

 

Хоризонтален резервоар за мазут V=60м3

 

 

         

BLOOM ENGINEERING ГЕРМАНИЈА

 

Индустриски бренери

 

 

 
 
 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода