Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
Нафтена индустрија

ДМБ е производител со долгогодишно искуство на резервоари за квалитетно складирање на горива во сите сфери на нафтената индустрија и тоа:

- лесни течни горива (нафта и различните видови на бензини);
- тешки течни горива (мазут и сл.);
- минерални масла и други видови на масла со слични особини;
- ТНГ (течен нафтен гас: пропан-бутан).

Резервоарите се изработуваат во различни големини, во вертикална и хоризонтална положба, за комерцијални и индустриски потреби.

ВНајчесто се користат во складишта, бензински станици и во сите други индустриски и јавни објекти каде како гориво се користи нафтата и нејзините деривати. Најчесто се употребуваат кај бензинските станици во комбинација дизел/бензини/ ТНГ.

Во зависност од намената и видот на објектот се изработуваат за надземно, полувкопано и подземно вградување.

Заради заштита на животната средина и одржување на квалитетот на сладиштеното гориво се почитуваат и применуваат сите нормативи и прописи при изработката на овие садови.

Начинот на извработка ги прави лесни за одржување и со долготраен век на експлоатација.

Дел од нашите референци:

Клиент

 

Производ

 

Фотографија

         
OKTA,
Hellenic Petroleum
ГРЦИЈА

 

Резервоар за оголување на кисела вода V=41m3

 

 

         

 ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА

 

Резервоар за нафта V=100m3 – поделен на 4 комори / TNG V=25m3

 

 

         

МАКПЕТРОЛ СКОПЈЕ,
МАКЕДОНИЈА

 

TNG V=10m3

 

 

         

 ABC PRODUCT,
МАКЕДОНИЈА

 

Резервоар за нафта V=60 m3,  преграден со две комори

 

 

 
 
 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода