Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
КОНТАКТ ИНОРМАЦИИ
 
ДППУ “ДМБ - производство“ ДООЕЛ Ул.“Крушевски пат“ бб, 7500 Прилеп, Р.Македонија

Тел. +389 (0) 48 428 481 / Факс + 389 (0) 48 428 482
Email: info@dmbproduction.net

Продажба: sales@dmbproduction.net
Набавка: purchase@dmbproduction.net
Техничка поддршка: technicalsupport@dmbproduction.net
 
 
КОНТАКТ ФОРМУЛАР
 
 
 
 
 
 
Локација:
 
 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода