Парен котел BKG 80a Распределители на пареа со работен притисок од 12 bar Топловоден котел BTK 300 Блок котел BVP 500 за производство за сувозаситена пареа
 
HVAC

DMB Production има инсталирано внатрешни единици за климатизација во згради за повеќе клиенти. Со цел да создаде удобна околина која на жителите им обезбедува свежина преку целиот ден. Ние исто така им помагаме на илјадинци компании со системи за разладување кои имаат апсолутно суштинско значење за бизнисот, како на пример во прехранбената индустрија.

Нашите производи и услуги лесно се комбинираат во едноставни решенија со цел да ги задоволат потребите на нашите клиенти. Без оглед на барањата, ние ќе понудиме и избор и флексибилност.

 
 
 
 
НАШИ ПРОИЗВОДИ
 
Садови под притисок
Индустриски котли и бојлери
Резервоари за различни медиуми
Разменувачи на топлина
Данца
Филтри за преработка на вода